Khóa Học Tự Tin Khởi Nghiệp - Cơ Bản

Giảng Viên: Coach Duy Nguyễn 

Thời gian học: 8/3/2022 – 17/3/2022

Khóa Học Tự Tin Khởi Nghiệp - Nâng cao

Giảng Viên: Coach Duy Nguyễn 

Dự kiến: 4/2022

Khóa Học Trải Nghiệm Khách Hàng Xuất Sắc

Giảng Viên: Coach Duy Nguyễn 

Dự kiến: 5/2022

Khóa Học Quản Lý Bán Hàng

Giảng Viên: Coach Duy Nguyễn 

Dự kiến: 6/2022

Khóa Học Xây Dựng & Triển Khai Chiến Lược Kinh Doanh

Giảng Viên: Coach Duy Nguyễn 

Dự kiến: 7/2022