tony bobo

Tony – Nguyễn Đức Nhân

Giám Đốc Chi Nhánh Hà Nội - KB Securities

Tôi đã đặt thầy Duy tổ chức định kỳ mỗi năm 2 khóa đào tạo cho đội ngũ Sales cho Công ty KB Securities – Business Center 7 – Chi nhánh Hà Nội, để đào tạo kỹ năng thường xuyên cho đội ngũ tư vấn bán hàng và quản lý. Khoá học Bán hàng Super Broker rất hiệu quả và thực tế cho công việc hàng ngày của anh em Sales chứng khoán. Cảm ơn thầy Duy.