LIVESTREAM

AMA - ASK ME ANYTHING

THAM GIA BUỔI TRAO ĐỔI QUA LIVESTREAM
CÙNG COACH DUY NGUYỄN

THÔNG TIN BUỔI LIVESTREAM:

Ngày 28/08/2022

Thời gian – 20:30 (8:30pm)

ĐẶT CÂU HỎI CÙNG
COACH DUY NGUYỄN