Tư Vấn Doanh Nghiệp Coaching 1-1

Giảng Viên: Coach Duy Nguyễn 

Thời gian học: 2/3/2022 – 11/3/2022

Đào Tạo Nội Bộ In-House

Giảng Viên: Coach Duy Nguyễn 

Dự kiến: 4/2022

Diễn Giả Sự Kiện

Giảng Viên: Coach Duy Nguyễn 

Thời gian học: 2/3/2022 – 11/3/2022

NSA Advertising

Next Step Advertising Team

Dự kiến: 4/2022