Working Process

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

TÌM HIỂU

Next Step Consulting (NSC) gửi bản khảo sát để hiểu rõ nhu cầu của Khách hàng. Trong trường hợp cần thiết, NSC sẽ gặp trực tiếp Online để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề Khách hàng cần được hỗ trợ

ĐÁNH GIÁ

NSC sẽ thực hiện việc đánh giá trực tiếp thực trạng của Khách hàng hoặc Khách hàng có thể tự đánh giá theo bản khảo sát do NSC cung cấp. Mục tiêu để hiểu rõ vấn đề thực tế của Khách hàng. (Đánh giá trực tiếp có trả phí)

ĐỀ XUẤT

NSC sẽ đưa ra để xuất cho các phương án triển khai dựa theo tình hình thực tế thu thập được từ hoạt động Đánh giá. Khách hàng có thể lựa chọn giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn

TRIỂN KHAI

NSC sẽ đưa chuyên gia tới trực tiếp để triển khai theo hướng đề xuất mà Khách hàng đã lựa chọn. Quy trình triển khai sẽ được thông báo rõ ràng và đầy đủ cho Khách hàng

BÀN GIAO

NSC sẽ cùng Khách hàng đánh giá kết quả dựa trên các mục tiêu và hoạt động đưa ra. NSC sẽ bàn giao lại toàn bộ tài liệu, quy trình, hệ thống đã xây dựng cho Khách hàng

ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI
& ĐÀO TẠO TƯ VẤN

Scroll to Top

Sign up now